VĂN BẢN PHÁP QUY
UBND Nghệ An
UBND Nghi Lộc
UBND Nghi Hưng
Chính phủ
VĂN BẢN UBND NGHI HƯNG (1 văn bản)
Số /ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu văn bản
Sè: 24/Q§-UBND
, ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2014
uû ban nh©n d©n céng hoµ x• héi chñ nghÜa viÖt nam x• Nghi H­ng §éc lËp -Tù do - H¹nh phóc Sè: 24/Q§-UBND Nghi H­ng, ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2014 quyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hµnh ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch x©y dùng ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt n¨m 2014 UBND x• Nghi H­ng C¨n cø luËt tæ chøc H§ND-UBND, ngµy 23/11/2003; C¨n cø LuËt x©y dùng ban hµnh v¨n b¶n QPPL ngµy 03/12/2004; XÐt ®Ò nghÞ cña c¸n bé V¨n phßng H§ND-UBND, c¸n bé t­ ph¸p x•, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch x©y dùng ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña H§ND-UBND x• Nghi H­ng n¨m 2014. §iÒu 2. UBND x• giao cho: - V¨n phßng H§ND-UBND, c¸n bé T­ ph¸p x• chÞu tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn, ®«n ®èc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh x©y dùng, ban hµnh v¨n b¶n QPPL vµ thÈm ®Þnh c¸c dù th¶o v¨n b¶n QPPL tr×nh H§ND-UBND x• ban hµnh theo ®óng thêi gian quy ®Þnh. - Tr­ëng c¸c ban ngµnh cÊp x• liªn quan ®­îc ph©n c«ng phæi hîp tham gia so¹n th¶o v¨n b¶n QPPL cã tr¸ch nhiÖm chuyÓn cho v¨n phßng H§ND-UBND, c¸n bé t­ ph¸p x• thÈm ®Þnh ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ thêi gian theo quy ®Þnh. §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc kÕ tõ ngµy ký. C¸c «ng: C¸n bé V¨n phßng H§ND-UBND, c¸n bé T­ ph¸p x•, tr­ëng c¸c ban ngµnh liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./. N¬i nhËn: - §¶ng uû, H§ND x• (B/C); - Nh­¬ ®iÒu 3 (T/H); - L¬­u: VT. TM. Uû ban nh©n d©n chñ tÞch NguyÔn §×nh Hoµng uû ban nh©n d©n céng hoµ x• héi chñ nghÜa viÖt nam x• Nghi H­ng §éc lËp -Tù do - H¹nh phóc ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch x©y dùng ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt n¨m 2014 ( Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 24 /Q§-UBND, ngµy 16/4/2014 cña UBND x• Nghi H­ng) V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt lµ c«ng cô quan träng ®Ó qu¶n lý nhµ n­íc. ViÖc n¾m râ kh¸i niÖm v¨n b¶n QPPL cã ý nghÜa quan träng ®èi víi nh÷ng ng­êi tham gia vµo quy tr×nh x©y dùng, ban hµnh v¨n b¶n QPPL. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc, thÕ chÕ ho¸ ®­êng lèi chñ tr­¬ng cña §¶ng, v¨n b¶n h­íng dÉn chØ ®¹o cña c¬ quan nhµ n­íc cÊp trªn vµ NghÞ quyÕt cña H§ND x•. UBND x• x©y dùng ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch x©y dùng ban hµnh v¨n b¶n QPPL n¨m 2013. §©y lµ néi dung quan träng ®Ó c¸c c¸n bé chuyªn m«n vµ c¸c thµnh viªn UBND x• b¶m s¸t nhiÖm vô c«ng t¸c cña m×nh. I. nh÷ng quy ®Þnh chung 1. Kh¸i niÖm v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña H§ND - UBND: V¨n b¶n QPPL cña H§ND-UBND lµ v¨n b¶n do H§ND-UBND ban hµnh theo thÈm quyÒn, tr×nh tù, trong ®ã cã quy t¾c xö sù chung, cã hiÖu lùc trong ph¹m vi ®Þa ph­¬ng, ®­îc nhµ n­íc b¶o ®¶m thùc hiÖ nh»m ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x• héi ë ®Þa ph­¬ng theo ®Þnh h­íng XHCN. - V¨n b¶n QPPL cña H§ND lµ NghÞ QuyÕt - V¨n b¶n QPPL cña UBND lµ QuyÕt ®Þnh, ChØ thÞ 2. Ph©n biÖt v¨n b¶n QPPL cña H§ND-UBND víi c¸c lo¹i v¨n ban ph¸p luËt kh¸c. V¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc cã thÕ lµ v¨n b¶n QPPL, v¨n b¶n c¸ biÖt, v¨n b¶n hµnh chÝnh th«ng th­êng, v¨n b¶n chuyªn m«n vµ v¨n b¶n kü thuËt. - V¨n b¶n QPPL cÇn chó ý c¸c ®Æc tÝnh: Cã chøa ®ùng quy t¾c xö sù chung, cã tÝnh b¾t buéc chung vµ ®èi t­îng ¸p dông kh«ng phØa lµ mét ®èi t­îng hay mét nhãm ®èi t­îng cô thÓ. - V¨n b¶n c¸ biÖt lµ v¨n b¶n ¸p dông v¨n b¶n QPPL ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ, cã ®èi t­îng ¸p dông lµ c¸ nh©n (hoÆc mét nhãm ®èi t­îng nh­ng ®• x¸c ®Þnh nh÷ng con ng­êi cô thÓ). VÝ dô Q§ bæ nhiÖm, Q§ n©ng l­¬ng... - V¨n b¶n hµnh chÝnh th«ng th­êng: Lµ nh÷ng v¨n b¶n mang tÝnh th«ng tin ®iÒu hµnh nh»m triÓn khai thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n QPPL hoÆc dïng ®Ó gi¶i quyÕt c¸c t¸c nghiÖp cô thÓ, ph¶n ¶nh t×nh h×nh, giao dÞch trao ®æi, ghi chÐp c«ng viÖc...cña c¸c c¬ hµnh chÝnh nhµ n­íc. Nh­: C«ng v¨n hµnh chÝnh, th«ng c¸o, th«ng b¸o, ®iÖn b¸o, biªn b¶n, giÊy ®i ®­êc, giÊy giíi thiÖu... - V¨n b¶n chuyªn m«n lµ c¸c lo¹i giÊy tê mang tÝnh ®Æc thï cña nghiÖp vô chuyªn m«n thuéc c¸c lÜnh vùc nhÊt ®Þnh. 3. C¬ së ®Ó x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n QPPL: - Chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng; - HiÕn ph¸p, LuËt vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn chØ ®¹o cña c¬ quan cÊp trªn; - NghÞ quyÕt cña H§ND cïng cÊp; - Nhu cÇu thùc tiÔn trong c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng. II.tr×nh tù thñ tôc so¹n th¶o, ban hµnh v¨n b¶n QPPL cña UBND x• vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c ban ngµnh liªn quan. 1. LËp ch­¬ng tr×nh x©u dùng v¨n b¶n QPPL. 1.1, Hµng n¨m UBND x• ph¶i ban hµnh ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch x©y dùng ban hµnh v¨n b¶n QPPL trong n¨m. - Tõ ®Çu n¨m trªn nhiÖm vô c«ng t¸c chuyªn m«n cña m×nh c¸c ban ngµnh cã tr¸ch nhiÖm göi kÕ ho¹ch tham m­u x©y dùng v¨n b¶n QPPL cho UBND x• th«ng qua V¨n phßng H§ND-UBND x•. ( th«ng qua cuéc häp ®Çu n¨m) - V¨n phßng H§ND-UBND phæi hîp víi c¸n bé t­ ph¸p x• tæng hîp vµ ®­a vµo kÕ ho¹ch ban hµnh v¨n b¶n QPPL UBND x• trong n¨m; 1.2, C¬ së ®Ó lËp ch­¬ng tr×nh x©y dùng v¨n b¶n QPPL: - C¸c v¨n b¶n QPPL cña c¬ quan nhµ n­íc cÊp trªn; - NghÞ quyÕt §¶ng bé, H§ND x• vÒ nhiÖm vô c«ng t¸c n¨m; - Ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c n¨m cña UBND x•; - Yªu cÇu qu¶n lý nhµ n­íc trªn c¸c lÜnh vùc; - Nhu cÇu thùc tiÔn ë ®Þa ph­¬ng. 1.3, Néi dung x©y dùng ch­¬ng tr×nh ban hµnh v¨n b¶n QPPL hµng n¨m bao gåm: - Tiªu ®Ò, h×nh thøc trÝch yÕu, néi dung v¨n b¶n QPPL; - C¬ quan chñ tr× vµ c¬ quan tham gia so¹n th¶o; - Thêi gian ban hµnh v¨n b¶n QPPL( theo tõng quý) - Kinh phÝ thùc hiÖn vµ c¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cho viÖc 2. Tr×nh tù, thñ tôc so¹n th¶o vµ nhiÖm vô cña c¸c ban ngµnh liªn quan: - C¸c ban ngµnh c¨n cø vµo kÕ ho¹ch ®Çu n¨m vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn liªn quan ®Õn c«ng t¸c chuyªn m«n cña m×nh chñ ®éng so¹n th¶o v¨n b¶n QPPL thuéc ngµnh m×nh phô tr¸ch; - Göi cho v¨n phßng H§ND-UBND hoÆc c¸n bé t­ ph¸p thÈm ®Þnh (tr­íc cuéc häp UBND x• Ýt nhÊt 5 ngµy); - NÕu néi dung cÇn ph¶i lÊy ý kiÕn cña c¸c ban ngµnh liªn quan hoÆc sù tham gia gãp ý cña nh©n d©n th× tæ chøc lÊy ý kiÕn th«ng qua héi nghÞ, héi th¶o, cuéc häp, lÊy ý kiÕn th«ng qua hÖ thèng th«ng tin ®¹i chóng ë ®Þa ph­¬ng, LÊy ý kiÕn qua kh¶o s¸t ph¸t phiÕu th¨m dß...tr­íc khi ®­a ra th¶o luËn tr­íc cuéc häp UBND x•; - V¨n phßng H§ND-UBND, hoÆc c¸n bé t­ ph¸p b¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh b»ng v¨n b¶n; - V¨n phßng H§ND-UBND: NhËn v¨n b¶n sau khi ®• thÈm ®Þnh photocoppy chuyÓn cho c¸c thµnh viªn UBND x• chËm nhÊt 3 ngµy tr­íc ngµy UBND x• häp. - UBND x• th¶o luËn vµ biÓu quyÕt th«ng qua dù th¶o v¨n b¶n QPPL ®• so¹n th¶o. - Chñ tÞch UBND x• thay mÆt UBND x• ký ban hµnh v¨n b¶n QPPL cña UBND x• ®• ®­îc th«ng qua. Trong tr­êng hîp chñ tÞch ®i v¾ng th× ®/c phã chñ tÞch UBND x• cã thÓ ký thay. - Ban v¨n ho¸ vµ ®µi truyÒn thanh x•: cã tr¸ch nhiÖm phæi hîp víi c¸c ban ngµnh liªn quan tæ chøc tuyªn truyÒn, phæ biÕn c¸c c¸c v¨n b¶n QPPL do H§ND, UBND x• ban hµnh ®Ó c¸n bé, nh©n d©n trªn ®Þa bµn x• biÕt vµ thùc hiÖn. III. tr×nh tù, thñ tôc so¹n th¶o, ban hµnh v¨n b¶n QPPL UBND x• trong c¸c tr­êng hîp ®ät xuÊt, khÈn cÊp. 1. Trong tr­êng hîp ®ét xuÊt: Chñ tÞch UBND x• ph©n c«ng so¹n th¶o v¨n b¶n vµ trùc tiÕp chØ ®¹o viÖc so¹n th¶o. 2. Trong tr­êng hîp ph¶i gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò khÈn cÊp trong phßng chèng thiªn tai, ch¶y næ, bÖnh dÞch. an ninh trËt tù...Chñ tÞch UBND x• ph©n c«ng vµ chØ ®¹o trùc tiÕp viÖc so¹n th¶o dù th¶o, ®ång thêi triÖu tËp ngay cuéc häp UBND x• ®Ó th«ng qua dù th¶o. Vµ chñ tÞch UBND x• thay mÆt UBND x• ký ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. IV. Tæ chøc thùc hiÖn. 1. C¸c ban ngµnh liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch nµy. 2. Kinh phÝ hç trî c«ng t¸c nghiªn cøu, so¹n th¶o, thÈm ®Þnh vµ ban hµnh v¨n b¶n QPPL ®­îc thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh 77/2005/Q§-UBND cña UBND tØnh NghÖ An. 3. Trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn cã vÊn ®Ò g× v­íng m¾c b¸o c¸p vÒ UBND x• (th«ng qua v¨n phßng H§ND-UBND hoÆc c¸n bé t­ ph¸p x•) ®Ó xem xÐt söa ®æi bæ sung cho phï hîp. Trªn ®©y lµ ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt n¨m 2014 cña UBND x• Nghi H­ng./. tm. Uû ban nh©n d©n Chñ TÞch NguyÔn §×nh Hoµng
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác
Văn bản pháp quy
Album ảnh Nghi Lộc
Video về Nghi Lộc
Diễn đàn trao đổi
Liên hệ - Góp ý
VID8EO CLIPS
Loading the player...
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0943.038.117

Văn phòng - 0383.612.202
Hôm nay: 101  - Tất cả: 10,889,189
 
     
 
Ủy ban nhân dân xã Nghi Hưng
Địa chỉ: Xóm 13 Xã Nghi Hưng – Huyện Nghi  Lộc – Tỉnh Nghệ An
Email: vanphongnghihung@gmail.com - Website: http://nghihung.gov.vn